×

Política de protección de datos

De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular Galician Roots S. C., e poderán ser utilizados coas seguintes finalidades en cada caso concreto:

 • O envío dos seus datos de carácter persoal a través desta páxina web, con motivo de realizar unha solicitude de información/presuposto supón o consentimento pola súa banda para a inclusión e tratamento dos seus datos nun ficheiro rexistrado por esta empresa ante a AGPD.
 • Os datos obtidos serán utilizados para atender a solicitude realizada por vostede mesmo co fin de prestarlle o servizo solicitado e realizar a facturación do mesmo.
 • Facilitar o acceso aos contidos ofrecidos a través da páxina web.
 • O estudo da utilización dos servizos por parte dos usuarios e visitantes.
 • Galician Roots S. C., non cederá información a terceiros sen consentimento previo dos usuarios, excepto nos supostos regulados nos artigos 11 e 12 da LOPD: Cando a cesión está autorizada nunha Lei; Cando se trate de datos recolleitos de fontes accesibles ao público; Cando a cesión que deba efectuarse teña por destinatario ao Defensor do Pobo, o Ministerio Fiscal ou os Xuíces ou Tribunais ou o Tribunal de Contas, no exercicio das funcións que ten atribuídas; Cando a cesión teña como destinatario a institucións autonómicas con funcións análogas ao Defensor do Pobo ou ao Tribunal de Contas; Se a comunicación efectúase previo procedemento de disociación.
No caso de que se solicitase ao usuario datos de carácter persoal por medios distintos dos anteriormente expostos, Galician Roots S. C. comunicaralles de forma expresa e inequívoca respecto das condicións en que se recollan datos persoais e as finalidades coas que van ser utilizados, da obrigación de facilitalos ou non, dos dereitos que asisten ao usuario, das condicións en que se poden exercitar, dos destinatarios da información, do responsable do ficheiro e de calquera outra información complementaria que resulte necesaria.

TRATAMENTO DE DATOS Ó AFECTADO, INFORMACIÓN ADICIONAL. REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS ( RGPD)

Con este documento, queremos informar cales son os motivos polos que recollemos datos persoais, que facemos con eles, cales son os dereitos dos usuarios e de que forma poden exercelos.

QUEN É O RESPONSABLE DOS DATOS PROPORCIONADOS?

 • Identidade: Galician Roots S.C. con C.I.F. J70358445
 • Dirección: AVENIDA DE TOQUES Y FRIOL 82 - 15800 - MELIDE (A CORUÑA)
 • Teléfono: 622281658
 • E-mail: info@galicianroots.com

CON QUE FINALIDADE RECOLLEMOS DATOS PERSOAIS?

Recollemos e tratamos a información que nos facilitan os clientes co fin de responder a cuestións que nos expoñen a través do noso formulario de contacto ou correo electrónico directo, para o acceso á zona privada dos usuarios, e de facer chegar información que sexa de interese a través das nosas canles de comunicación. Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres dure a relación comercial, ou no seu caso, durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legalmente establecidas.

 • Tipoloxía dos datos solicitados pola nosa empresa:
  NOME E APELIDOS; CORREO ELECTRÓNICO; TELÉFONO; DNI, NIE OU NÚMERO DE PASAPORTE; DIRECCIÓN; DATA NACEMENTO; LOCALIDADE; PROVINCIA; PAÍS

CAL É A LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS DATOS?

As bases legais para o tratamento dos datos persoais son as seguintes:

 • Obtención do consentimento dos usuarios para responder as cuestións que nos expoñen a través do noso formulario de contacto e correos electrónicos directos, e acceso á parte privada dos nosos clientes.
 • Os visitantes non están obrigados a darnos o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais, pero de non facelo, non poderemos facerlles chegar información que sexa de interese a través das nosas canles de comunicación.

A QUE DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN OS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL?

Para poder ofrecerche os nosos servizos cunha mellor calidade e cumprir coas nosas obrigacións fiscais, facemos saber que os datos que nos facilitan poden ser cedidos a:

 • con domicilio fiscal en Rolda de Pontevedra 34 1º B, 15800 Melide, empresa encargada efectuar labores de xestión e administración

CALES SON OS DEREITOS CANDO SE FACILITAN DATOS PERSOAIS?

O feito de que nos cederan datos e nos derán o consentimento para tratalos garante tamén os seguintes dereitos:

 • Dereitos a solicitar o acceso aos datos de carácter persoal: Enviaremos un correo electrónico cun documento no que figuran os datos persoais dos que dispoñemos, xunto coa información especificada no artigo 15, apartado 1, do RGPD.
 • Dereito a solicitar a rectificación: Enviaremos un correo electrónico cun documento no que figuran os datos persoais, xa rectificados conforme ás indicacións indicadas polo usuario, dos que dispoñemos.
 • Dereito de supresión: Enviaremos un correo electrónico cun documento que acredita que levamos a cabo a execución do devandito dereito. No caso de que non puidésemos executar o dereito por algunha das razóns contempladas no artigo 17, apartado 3 do RGPD, informaremos das devanditas razóns.
 • Dereito a solicitar a limitación do tratamento: Enviaremos un correo electrónico cun documento que acredita que levamos a cabo a execución do devandito dereito. No caso de que non puidésemos executar o dereito por non cumprirse algunha das razóns contempladas no artigo 18, apartado 1 do RGPD, informaremos diso.
 • Dereito a opoñerse ao tratamento: Enviaremos un correo electrónico cun documento que acredita que levamos a cabo a execución do devandito dereito. No caso de que non puidésemos executar o dereito por algunha das razóns contempladas no artigo 21, apartados 1 ou 6 do RGPD, informaremos diso.
 • Dereito á portabilidade dos datos: Enviaremos un correo electrónico cun documento que acredita que levamos a cabo a execución do devandito dereito. No caso de que non puidésemos executar o dereito por algunha das razóns contempladas no artigo 20 do Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril, informaremos diso.
Para que podamos levar a cabo a execución dos dereitos deberase achegar unha fotocopia, por ambas as caras, do Documento Nacional de Identidade, ademais do nome completo, correo electrónico y data da solicitude. Para máis información chamar ao número de teléfono que figura no presente documento.

Tamén informamos, que se deron consentimento para algunha finalidade específica, teñen dereito a retiralo en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada. Así mesmo, informamos que poden presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, especialmente cando non se obtivo satisfacción no exercicio dos dereitos do usuario.
Síguenos
Subscríbete

Todas as nosas novidades e ofertas na túa caixa de correos

Cumprindo co novo Regulamento Europeo Xeneral de Protección de Datos ( RGPD), en relación coa política de cookies queremos informar que continuar navegando pola nosa web implica ACEPTAR a nosa política de cookies. Ler máis.